Co wyróżnia mój styl pracy?

„Sposobem na zaczęcie jest skończenie mówienia i podjęcie działania.”

Walt Disney

Uważam, że należy stwarzać warunki do SZYBKIEGO wprowadzania pożądanych ZMIAN, a następnie ich UTRWALANIA. Dlatego też staram się, by czas terapii był OPTYMALNIE wykorzystany. Służą temu m.in. ZADANIA do wykonania. Do przykładowych RODZAJÓW ZADAŃ można zaliczyć:

  • dziennik samopisu,
  • auto-obserwację,
  • eksperymenty behawioralne,
  • wywiady, zbieranie informacji na temat związany z pracą terapeutyczną,
  • doświadczanie zmian, etc.

Jak pokazują badania taki styl pracy jest EFEKTYWNIEJSZY terapeutycznie – co pozwala szybciej osiągać oczekiwane ZMIANY.
Dzieje się to m.in. poprzez większe zaangażowanie Klientów w DZIAŁANIE czyli w PROCES TERAPEUTYCZNY pomiędzy sesjami.

W swej pracy wykorzystuję efektywne NARZĘDZIA ZMIAN, które sprawdziły się w mej pracy terapeutycznej.

 


Jak określa się cele terapii?
Cel terapii uzgadniany i określany jest z parą podczas konsultacji. Podczas jego określania stosuję operacjonalizację za pomocą zasady SMART tj zasadę 5 kryteriów wyznaczania sobie celu (wg Paula J. Meyera). Dobrze określony cel powinien być:
Sprecyzowany: Jakie określone kroki podejmiecie, aby osiągnąć cel?
Mierzalny: Jak zmierzycie i rozpoznacie postęp?
Atrakcyjny: Czy cel odpowiada Waszym zamiarom, pragnieniom, potrzebom?
Realistyczny: Czy cel jest realistyczny i osiągalny?
Terminowy: Jaki czas wyznaczyliście sobie na osiągnięcie tego celu?