Co wyróżnia mój styl pracy?

„Sposobem na zaczęcie jest skończenie mówienia i podjęcie działania.”

Walt Disney

Zdaję sobie sprawę, iż podjęcie decyzji o rozpoczęciu terapii i wprowadzaniu zmian jest procesem. Sądzę, że do tej decyzji, jak i do wielu innych decyzji w życiu dojrzewamy. Czas ten jest bardzo indywidualny.

Uważam, że należy stwarzać warunki do szybkiego wprowadzania pożądanych zmian , a następnie ich utrwalania. Dlatego też staram się, by czas terapii był optymalnie wykorzystany. Do narzędzi wykorzystywanych w mojej pracy zaliczam m.in. zadania do wykonania. W swej pracy wykorzystuję efektywne narzędzia zmian, które sprawdziły się w mej pracy terapeutycznej. Do przykładowych rodzajów zadań można zaliczyć:

  • dziennik samopisu,
  • auto-obserwację,
  • eksperymenty behawioralne,
  • wywiady, zbieranie informacji na temat związany z pracą terapeutyczną,
  • doświadczanie sytuacji zmian, etc.

Jak pokazują badania i moje doświadczenia, taki styl pracy jest efektywniejszy terapeutycznie – co pozwala szybciej osiągać oczekiwane zmiany. Dzieje się to m.in. poprzez większe zaangażowanie w działanie, czyli w proces terapeutyczny pomiędzy sesjami.

 


Jak określa się cele terapii?
Cel terapii uzgadniany i określany jest z parą podczas konsultacji. Podczas jego określania stosuję operacjonalizację za pomocą zasady SMART tj zasadę 5 kryteriów wyznaczania sobie celu (wg Paula J. Meyera). Dobrze określony cel powinien być:
Sprecyzowany: Jakie określone kroki podejmiecie, aby osiągnąć cel?
Mierzalny: Jak zmierzycie i rozpoznacie postęp?
Atrakcyjny: Czy cel odpowiada Waszym zamiarom, pragnieniom, potrzebom?
Realistyczny: Czy cel jest realistyczny i osiągalny?
Terminowy: Jaki czas wyznaczyliście sobie na osiągnięcie tego celu?