Redukcja szkód

REDUKCJA SZKÓD (ang. HARM REDUCTION) – jeden z kierunków pracy terapeutycznej. Zakłada skoncentrowanie się nad zmianą umożliwiających zmniejszenie dolegliwości i szkód związanych z dysfunkcyjnymi zachowaniami i postawami (np. uzależnienia).

Podejście oparte o REDUKCJĘ SZKÓD zakłada podjęcie przez KLIENTA decyzji co do ZMIANY sposobu życia. Zmiana ta ma sprawić, by szkody i straty ponoszone w codziennym życiu w wyniku zachowań lub przejawianych postaw były jak najmniejsze.

Każdorazowo KLIENT samodzielnie podejmuje decyzję o zmniejszeniu, rezygnacji bądź kontynuacji danego rodzaju i wzorca zachowań. Akcent w pracy terapeutycznej położony jest na REDUKCJĘ SZKÓD. Dokonanie WYBORU zależy WYŁĄCZNIE od decyzji KLIENTA.

W tym podejściu przyjmuje się, że zachowania nie są same w sobie PRZYCZYNĄ, a są SKUTKIEM występowania nakładających się trudności, w tym będących wynikiem zachowań związanych z dotychczasowym sposobem radzenia sobie z wyzwaniami życiowymi. W dalszej kolejności powoduje to INDUKOWANIE i nakładanie się kolejnych trudności i problemów.

Celem KLIENTA może być wprowadzenie zmian ukierunkowanych na PODWYŻSZENIE jakości i KOMFORTU ŻYCIA. Decyzje takie podejmuje wyłącznie KLIENT. Terapeuta towarzysząc KLIENTOWI – wspierając w realizacji jego OSOBISTEGO wyboru.

Praca terapeutyczna kończy się w momencie osiągnięcia przez KLIENTA założonych CELÓW.