Redukcja szkód

Redukcja szkód (ang. harm reduction) – jeden z kierunków pracy terapeutycznej. Zakłada skoncentrowanie się nad zmianą umożliwiających zmniejszenie dolegliwości i szkód związanych z dysfunkcyjnymi zachowaniami i postawami (np. uzależnienia).

Podejście oparte o redukcję szkód zakłada podjęcie przez Klienta decyzji co do zmiany sposobu życia. Zmiana ta ma sprawić, by szkody i straty ponoszone w codziennym życiu w wyniku zachowań lub przejawianych postaw były jak najmniejsze.

Każdorazowo Klient samodzielnie podejmuje decyzję o zmniejszeniu, rezygnacji bądź kontynuacji danego rodzaju i wzorca zachowań. Akcent w pracy terapeutycznej położony jest na zniejszenie konsekwencji szkód. Dokonanie decyzji, wyboru zależy wyłącznie od wyboru Klienta.

W tym podejściu przyjmuje się, że zachowania nie są same w sobie przyczyną, a są skutkiem występowania nakładających się trudności, w tym będących wynikiem zachowań związanych z dotychczasowym sposobem radzenia sobie z wyzwaniami życiowymi. W dalszej kolejności powoduje to indukowanie i nakładanie się kolejnych trudności i problemów.

Celem Klienta może być wprowadzenie zmian ukierunkowanych na podwyższenie jakości i komfortu życia. Decyzje takie podejmuje wyłącznie Klient. Terapeuta towarzyszy Klientowi wspierając go w realizacji jego osobistych wyborów.

Praca terapeutyczna kończy się w momencie osiągnięcia przez Klienta założonych celów.